Svenska Skolan Logga
(2024)
POLICY FÖR SVENSKA SKOLAN I SINGAPORE ANGÅENDE: 1. Stadgar och skolans regelverk i Singapore  


Svenska skolan i Singapore har funnits i Singapore sedan 1974, och är registrerad hos MOE, Ministry of  Education, sedan starten. Under 2017 arbetades våra svenska stadgar om. 2018 fick föreningen i uppdrag att införliva dessa svenska stadgar med de regler i Singapore som förändrats sedan starten. Under föreningens Annual General Meeting 2018, samt under en extrastämma, antogs därför nya engelska stadgar för Registry of Society (ROS). 

 

Arbetet med MOE och ROS fortsatte under våren 2019, och den då sittande styrelsen föreslog att vi, efter beslut av Annual General Meeting 2019, arbetar enligt tre (3) uppdaterade dokument som tillsammans definierar ett regelverk som motsvarade och ersatte de svenska stadgarna från 2017.  


De tre styrdokumenten som gemensamt beskriver hur vi arbetar i Svenska Skolföreningen (Svenska Skolan i Singapore) är dessa:  


 • Constitution hos ROS, vilket vi kallar ”Föreningens stadgar” i samtliga interna svenska dokument. Dokumentet definierar regler för att gå med i föreningen, utträda ur föreningen, hur årsmöten ska ske med mera. 
 • Constitution hos MOE, vilket vi kallar ”Skolans regelverk” i samtliga interna svenska dokument. Dokumentet definierar hur skolverksamheten och det dagliga arbetet ska utföras.  
 • Policy för Svenska skolan i Singapore, alltså detta dokument, vilket vi kallar ”Skolans policy” i samtliga dokument.  Dokumentet behöver inte översättas till engelska då det enbart gäller våra interna frågor. Här ingår vår policy så som den såg ut tidigare, samt några regler från de tidigare svenska stadgarna från 2017 som vi brukar rätta oss efter men som inte längre passar in i föreningens stadgar eller skolans regelverk.  


Samtliga dokument kan förändras vid behov. Skolans policy är enklast att ändra i, och styrelsen kommer att kunna göra mindre ändringar i denna under året samt rapportera dessa ändringar vid nästa årsmöte. Givetvis kontaktas medlemmarna under året om någon radikal policyförändring skulle behövas (detta är inte troligt, skolans policy har varit stabil under lång tid).  


Föreningens stadgar samt skolans regelverk kräver beslut från föreningens årsstämma samt godkännande av ROS respektive MOE. Detta innebär att föreningen eller skolan kan vilja göra en förändring som inte godkänns. Processen för ändringar hos ROS tar uppskattningsvis omkring 2 – 3 månader.

 

Dagordningen för årsmötet ligger numera i de engelska stadgarna och dessa har anpassats för att gälla beslut för föreningen respektive skolan. Vi håller ETT årsmöte och behöver författa en rapport för ROS därifrån.


 • Arbetet leds av skolans supervisor, vår ordförande, som tillsammans med huvudläraren organiserar och leder arbetet.
 • Vi har infört ett beslut om ansvarsfrihet 
 • Agendan för årsmötet innehåller från och med 2019 några nya punkter jämfört med tidigare: beslut om röstregister, den utsända agendan samt budget. 


Årsmötets agenda


       - Mötets öppnande

       - Val av

 • Mötesordförande
 • Mötessekreterare
 • Justeringspersoner

       - Beslut om mötet är utlyst i rätt ordning

       - Beslut om mötets röstregister är i sin ordning

       - Beslut om den utsända agendan är korrekt och kan godkännas.

       - Information och presentation av skolåret

       - Styrelsen presenterar bokslut och årsberättelse

 • Revisorerna (honorary auditors) presenterar sin rapport
 • Godkännande av årsberättelse och reviderat bokslut

       - Ansvarsfrihet för styrelsen

       - Beslut om budget

       - Val av styrelseledamöter

       - Val av supervisor och huvudlärare

       - Val av revisorer

       - Val av valberedning

       - Övriga ärenden från styrelsen

       - Övriga ärenden från medlemmarna

       - Framåtblick inför nästa år

       - Mötet avslutas


       2. Antagning och Utträde


   Följande gäller för antagning och utträde ur föreningen:  


   • För att en elev ska få delta i den kompletterande undervisningen måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Eleven måste ha för sin ålder grundläggande kunskaper i svenska. Normalt är minst en av elevens föräldrar svensk medborgare. Vid osäkerhet kring elevens svenskakunskaper kan en eller flera provlektioner erbjudas för att bättre kunna bedöma om eleven kommer att kunna antas. 
   • Skolavgiften fastställs av styrelsen och framgår av anmälningsblanketten för varje läsår. Avgiften betalas i samband med anmälan för nyanmälda elever respektive återkommande elever. Om ingen förälder är svensk medborgare och skolan därmed inte kan få statsbidrag för eleven, kan behov finnas att ta ut en extra avgift. ”Upp till dubbel avgift” är riktlinjen i dessa fall. Styrelsen bestämmer från fall till fall, beroende på skolans ekonomi: två eller tre elever utan statsbidrag kan vi klara, men inte alltför många.  
   • Återkommande elever uppmanas i separat utskick på vårterminen att anmäla sig.  
   • Antagning av nya elever sker normalt fram till 1 månad efter terminsstart, därefter hänvisas eleverna till påföljande termin.  
   • Anmälan om eventuella skolbyten inom Singapore meddelas till medlemsansvarig. 
   • Det finns möjlighet att ångra inträde i Svenska Skolan. Anmälda elever har rätt till en provlektion på skolan varefter eleven och dess föräldrar kan fatta beslut om eleven ska fortsätta eller inte.  
   • Utträde meddelas omgående till Svenska Skolans medlemsansvarig samt till klasslärare.

            - I de fall en elev slutar efter sin provlektion återbetalas skolavgiften. 

            - För den medlem som helt lämnar Singapore och inte kommer fortsätta i Svenska Skolan: Anmäl                           utträde omgående. Detta är viktigt. Den som lämnat Singapore och glömt meddela utträde måste

              göra detta snarast, i god tid innan nästa årsmöte.  


         2. Intyg


   • Vid läsårets slut får elever i Svenska Skolan intyg om deltagande i kompletterande svenskundervisning. För att erhålla intyg krävs närvarograd på minst 70%.  
   • Inga giltiga betyg i svenska utfärdas. (SKOLFS 2011:124)  


    

        4. Lektioner


   • Sjukdom och annan frånvaro meddelas till respektive lärare. 
   • Eftersom ordinarie verksamhet pågår i lokalerna har eleverna endast tillträde till klassrumskorridoren på våning 5 från kl 16:00 i samband med lektionsstart. Tidigare ankomst stör den ordinarie verksamheten. 
   • Föräldrar ombeds vänligen att ej uppehålla sig i korridorerna under lektionstid. 
   •  Eleverna måste hämtas direkt efter lektionens slut på anvisad plats. Svenska Skolan kan inte ta ansvar för de elever som inte hämtas i tid. Vid eventuell försening, ring läraren så att berörd elev kan meddelas om detta. 
   •  Läxor ges då det anses viktigt att eleverna arbetar med det svenska språket i hemmet och kontinuiteten är en förutsättning för språkutvecklingen. 
   • Skolan är generellt sett restriktiv vad gäller besök under lektionstid för att minimera oro och maximera inlärning. Syskon och vänner kan tyvärr inte erbjudas att observera eller delta i lektionerna. Föräldrar och mor-/farföräldrar är välkomna på besök efter överenskommelse med respektive klasslärare. 

        

        5. Bibliotek  


   • Svenska Skolans bibliotek lånar ut svenska böcker till eleverna. Biblioteket håller öppet vid de flesta lektionstillfällena.  
   • Varje elev får låna tre böcker åt gången och lånetiden är 2 veckor för vardera. Ersättningsbeloppet för borttappad eller förstörd bok är SGD 20.  

            o Föreningen tar ut detta belopp av medlemmar endast i nödfall, dvs den som glömt en bok har alla                      chanser att försöka hitta den. 

            o Ersättningsbeloppet går i sin helhet till att köpa nya böcker och kan betalas in på föreningens konto,                 man skriver ”Bok XXX borttappad av medlem XXX”.  

   • Biblioteket bemannas av bibliotekarie och föräldrar vid varje lektionstillfälle. Det är mycket viktigt att föräldrar engagerar sig i skolan, som t ex att hjälpa till i biblioteket under lektionstid.  

        

        6. Föräldraengagemang  


   • Svenska Skolan drivs som tidigare nämnts av SSfS, vilket betyder att vi är en förening och därmed måste föräldrar engagera sig i all vår verksamhet för att den ska fungera.