Svenska Skolan LoggaSvenska Skolföreningens Mål- och Riktlinjer


Introduktion


Svenska Skolan i Singapore drivs av Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS). Föreningen, som är
ideell, erbjuder svensktalande barn kompletterande svenskundervisning. Vi följer Skolverkets
framtagna kursplan (SKOLFS 2000:152) för kompletterande svenskundervisning. Vår undervisning är
105 minuter i veckan och kan jämföras med den hemspråksundervisning som elever med utländsk
bakgrund får i Sverige.


Är du behörig?

För att få delta i kompletterande undervisning i svenska vid Svenska Skolan krävs:


● Att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs att eleven dagligen pratar svenska
hemma
● att eleven ska ha för sin ålder grundläggande kunskaper i svenska språket
● ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan


Syftet med vår verksamhet

Vårt syfte är att:


▪ ge eleverna kunskap om samt väcka och stärka deras intresse för svensk kultur och det svenska
samhället
▪ hjälpa eleverna att behålla och förbättra de kunskaper som underlättar för dem att hålla kontakt med och
komma tillbaka till Sverige
Detta syfte vill vi nå genom aktiv språkträning och genom att ge eleverna kunskap om sin kulturella
bakgrund som svenska traditioner, geografi, historia, folk och land, litteratur, muntliga traditioner m.m. Vi
anser att nutida samhällsförhållanden och aktuella händelser är viktiga att eleverna får ta del av.


Våra mål

Målen med vår verksamhet är:


● Eleverna skall behålla och utveckla sina kunskaper i svenska språket. De ska också få kunskaper om
svensk kultur och om det svenska samhället,
● Det skall vara roligt och positivt att gå till Svenska Skolan.
● Skolan skall aktivt arbeta för att öka sammanhållningen mellan eleverna.Framgångsfaktorer

För att vi ska lyckas med vår verksamhet krävs:


▪ Att alla föräldrar engagerar sig i skolan. Skolan drivs enbart av oss föräldrar och alla behöver bidra för att
den ska fungera.
▪ Vi strävar efter en så enkel och effektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som vi vill vara flexibla när det
gäller att tillgodose elevers olika behov.


Riktlinjer för verksamheten

För att kunna nå våra mål har vi beslutat att arbeta enligt dessa riktlinjer.


Undervisningen bedrivs enligt en av Skolverket framtagen kursplan (SKOLFS 2000:152).


Alla skall få vara med!

Alla elever, som uppfyller våra behörighetskrav, skall få plats i någon klass om eleven börjar inom en
månad efter att terminen startat. I praktiken innebär det att vi måste vara mycket flexibla när vi gör
klassindelningen och att klasser kan delas under terminen.


Bibliotek
Som ett komplement till undervisningen erbjuder vi svensk litteratur för alla åldersgrupper.


▪ Familjeaktiviteter
Varje år anordnar vi aktiviteter för eleverna och deras familjer, t.ex. luciafirande och skolavslutning.


Alla föräldrar behöver engagera sig!
Skolan bygger på att samtliga föräldrar gör en insats. Utan det kan inte vår skola fungera. Alla har olika
förutsättningar och intresse så vi har ett antal roller och arbetsuppgifter att välja mellan (se under
rollbeskrivningar). För roller med stor arbetsinsats utgår en viss ersättning, men de flesta insatser görs
helt ideellt.


▪ Styrelsen och Huvudlärare
Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar. Där står bl a att styrelsen föreslås av valberedningen och väljs
på ett årsmöte. Styrelsen har den verkställande funktionen, anställer personal och ansvarar för
verksamheten. Om vi jämför med en skola i Sverige så delar vår huvudlärare och styrelsens ordförande
på ”rektorstjänsten”.


▪ Vi informerar och kommunicerar på flera olika sätt
Inför och under varje läsår är det mycket information som skall ut till elever och föräldrar.
Informationen till föräldrar delges via skolans hemsida, facebookgrupp, whatsapp-grupp samt via
mail, men viss information skickar vi hem med eleverna. I början av varje läsår ordnar vi ett
informationsmöte för samtliga föräldrar. Där berättar vi mer om hur undervisningen bedrivs och
viktiga aktiviteter som kommer att ske under året.


Kom gärna med idéer och tankar
Frågor, synpunkter eller idéer som rör en speciell klass diskuteras i första hand med den klassens
lärare. Gäller det skolan i stort går det bra att prata med vår huvudlärare eller någon i styrelsen.
Stora frågor för verksamheten tar vi upp och diskuterar på årsmötet som hålls varje höst. Här
välkomnar vi verkligen engagemang från alla föräldrar.


Föräldrabesök
Besök i klassrummet måste stämmas av med klassens lärare i god tid, så att det inte krockar med
skolarbetet.


▪ Varje torsdag
Vi har valt att lägga undervisningen på torsdagar efter den vanliga skolans slut. Det är för att inte störa
barnens läxarbete under veckodagarna för mycket, plus att vi då har bättre möjlighet att engagera
personal och ha bra tillgång till lokaler.


Läxor
Läxor är ej reglerat i styrdokument, men en metod som vi valt. Eleven ska i lugn och ro kunna öva sig och
använda språket mellan lektionstillfällena, eftersom 105 min ej är tillräckligt för en långsiktig utveckling. I
språk är kontinuiteten mycket viktig, övning ger färdighet. Vi uppmanar föräldrar att engagera sig i
elevens läxläsning för att skapa bättre förutsättningar för språkinlärning.


▪ Vi är inte vinstdrivande
Vi är inte vinstdrivande, men verksamheten behöver bära sig ekonomiskt. Vi bör ha en tillräcklig
buffert för att hantera variationer i elevunderlag, valutadifferenser och liknande.Föräldraroller
Allt engagemang i och för skolan är nödvändigt och hjälp behövs hela tiden för att skolan ska
fungera. Varje familj som har barn i Svenska Skolan behöver ställa upp och engagera sig.
Utöver rollerna nedan kan föräldrar rycka in på uppmaning av skolans lärare eller styrelse. Det kan vara
bakning, hjälp vid olika event osv.


Roll

Arbetsbeskrivning

Uppskattning av
arbetsinsats per år (timmar)

Ersättning

Valberedning

Rekryterar styrelsens
medlemmar, vilka väljs på
årsmötet

10 – 30 timmar

Ideell

Revisor

Reviderar föreningens ekonomi
och godkänner årsberättelsen

10 - 30 timmar

Ideell

Lärare och Assistenter
Lärare

Ansvarar för
undervisningen i en
klass.

 200 - 300

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Assistent

Stödjer eleverna i en specifik

klass.

100 - 200

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Ordinarie StyrelsemedlemmarOrdförande

Leder och ansvarar för den
övergripande verksamheten.

300 - 500

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Vice Ordförande
samt
medlemsansvarig

Ansvarar för medlemsregistret

100 – 200

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Kassör

Ansvarar för budget och den
löpande ekonomiska
redovisningen.

100 – 200

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Sekreterare

För protokoll vid styrelsemöten
och ansvarar för alla utskick.

100 – 200

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Huvudlärare

Leder och ansvarar för den operativa
undervisningen samt ansvarar för en
egen klass.

300 - 500

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Övrigt
Biblioteksansvarig

Ansvarar för skolans bibliotek.

200 - 300

Utgår med
schablonmässigt
belopp

Webbansvarig

Ansvarar för skolans hemsida


Utgår med
schablonmässigt
belopp